Đồng nghĩa của friendlessness

Alternative for friendlessness

friendlessness /'frendlisnis/
  • danh từ
    • tình trạng không có bạn

Noun of friendlessness

Trái nghĩa của friendlessness

friendlessness Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: DictateNews.com © | Designed by Expert Customize