Đồng nghĩa của soullessness

Alternative for soullessness

soullessness /'soullisnis/
  • danh từ
    • sự thiếu tâm hồn
    • tính không hồn, tính không có sức sống, tính thiếu sức truyền cảm, tính tầm thường

Noun of soullessness

Trái nghĩa của soullessness

soullessness Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: DictateNews.com © | Designed by Expert Customize