Đồng nghĩa của soullessness

Alternative for soullessness

soullessness /'soullisnis/
  • danh từ
    • sự thiếu tâm hồn
    • tính không hồn, tính không có sức sống, tính thiếu sức truyền cảm, tính tầm thường

Noun of soullessness

Trái nghĩa của soullessness

soullessness Thành ngữ, tục ngữ

Download Mobile App
  • Qr code
Music ♫

Copyright: DictateNews © | Designed by Expert Customize